Stas Bordeniuk

Stas Bordeniuk Bio

Hello! My name is Stas Bordeniuk, I am a photographer based in Warzawa, Poland